Imovinska prava

U pogledu registracije imovinskih prava u Crnoj Gori, građani država članica EU-a imaju jednaka prava kao i građani Crne Gore. Ograničenja su postojala u ranijem periodu do zaključivanja Sporazuma stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom , kada su ukinuta sva ograničenja.

Kompanija koja je registrovana u Crnoj Gori, a čiji je osnivač strano pravno lice ili strani državljanin smatra se domaćom kompanijom i ne podliježe nikakvim ograničenjima u pogledu registracije prava na imovinu.

Proces kupovine i prodaje nekretnina u Crnoj Gori je strogo formalni i  odvija se putem Javnih bilježnika- Notara. Na temelju iskustva, imamo jako dobru komunikaciju s javnim bilježnicima koji obavljaju svoje aktivnosti u Kotoru, u vezi sa čime naša kancelarija priprema nacrte ugovora zajedno s popratnom dokumentacijom.

Poreska prijava se podnosi u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji, na osnovu propisa koji regulišu porez na imovinu koji iznosi 3% od kupoprodajne i prodajne cijene.

Moguće je da strana pravna osoba postane vlasnik imovine zbog činjenice da je članica EU. Nema ograničenja u pogledu broja nepokretnosti.

Specijalizovani smo za : Real Estate Legal Due Diligence, Kupoprodaju nepokretnosti, Prenos prava vlasništva.